Polish
English
KALENDARZ
zwiń hide calendar
pokaż cały miesiąc
KASA BILETOWA

telefon:

506 625 430

czynna


7.01 – 10–14, 15–19, 8.01 - 11:30–15:30, 17–18, 9.01 - 9:30–13:30, 17–18

 REZERWACJA

tel/fax:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 16, tel. 504 856 500, 12 619 87 22

e-mail:

Klauzule informacyjne

Informacja dla kandydatów o pracę:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie adres: ul. Zwierzyniecka 1, telefon: +48 12 619 87 21, +48 12 422 94, +48 12 429 14 38, mail: fk@filharmonia.krakow.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jest Agnieszka Domagała, e-mail: iod@filharmonia.krakow.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji;
6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji;
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Informacja dla pracowników:

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego, z siedzibą w Krakowie, z godnie z art. 13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia  im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, adres: ul. Zwierzyniecka 1, telefon: +48 12 619 87 21, +48 12 422 94, 77+48 12 429 14 38, mail: fk@filharmonia.krakow.pl, zwana dalej Filharmonią;
2. Inspektorem Ochrony Danych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jest Agnieszka Domagała, e-mail: iod@filharmonia.krakow.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
4. Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, podmioty upoważnione z przepisu prawa;
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, przenoszenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są wymogiem ustawowym Kodeksu Pracy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych byłby brak zatrudnienia.
9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 

Klauzula informacyjna na zamówienia i konkursy (postępowanie poniżej 30.000 euro)strony umów – osoby fizyczne:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający oświadcza, że:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w toku realizacji umowy jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków, tel. 12 422 94 77, e-mail administracja@filharmonia.krakow.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jest Pani Agnieszka Domagała: iod@filharmonia.krakow.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w cele zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione, podmioty przetwarzające oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa;
5. Dane będą przechowywane przez okres pięciu lat od dnia zakończenia postępowania, w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania;
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z umowy, ustawy Pzp. oraz z kodeksu cywilnego;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoba, której dane dotyczą posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących tej osoby;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje osobie, której dane dotyczą:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Informacja dla osób zawierających umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w toku realizacji umowy jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków, tel. 12 422 94 77, e-mail administracja@filharmonia.krakow.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jest Pani Agnieszka Domagała: iod@filharmonia.krakow.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym będą udostępniane dane na podstawie przepisów prawa.|
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia z Państwem umowy.


Informacja dla osób rejestrowanych w księdze pobrań i zdawania kluczy oraz osób nie będącymi pracownikami filharmonii, które przebywają na terenie filharmonii:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego, z siedzibą w Krakowie, informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, adres: ul. Zwierzyniecka 1, telefon: +48 12 619 87 21, +48 12 422 94, 77+48 12 429 14 38, mail: fk@filharmonia.krakow.pl, zwana dalej Filharmonią;
2. Inspektorem Ochrony Danych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jest Agnieszka Domagała, e-mail: iod@filharmonia.krakow.pl ;
3. Dane osobowe (imię i nazwisko) przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i ludzi w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit f w/w Rozporządzenia;
4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa;
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67), tj. 10 lat;
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
- dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu poprzez skierowanie się z żądaniem do Administratora Danych,
- w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przebywania na terenie należących do Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w ramach projektu „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego” w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturalnego i rozwoju zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

I. Cel przetwarzania danych osobowych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji projektu „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego” w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturalnego i rozwoju zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Minister oraz podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzają te dane w szczególności w celach: potwierdzania kwalifikowalności wydatków, wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej, raportowania o nieprawidłowościach, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych.

II. Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją PO IiŚ 2014-2020 odbywa się zgodnie z RODO.

1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest przede wszystkim konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej programem - na podstawie przepisów prawa unijnego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązki te wynikają z następujących przepisów prawa:

a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

c. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,

d. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046  z dnia 18 lipca 2018 r w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

e. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

f. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

g. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

h. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Przetwarzanie danych jest również zgodne z prawem, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in.  do danych osobowych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w celu realizacji PO IiŚ 2014-2020,

b. przetwarzanie jest niezbędne o wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu.

III. Rodzaje przetwarzanych danych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POIiŚ 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in.:

1. pracowników reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację programu i projektów, tj. Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających,

2. osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów,

3. osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra można wymienić:

1. dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko służbowe,  PESEL / NIP / REGON, Identyfikator / login użytkownika,

2. dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności: wymiar czasu pracy,

3. dane kontaktowe, które obejmują w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

4. dane o charakterze finansowym, w szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę wynagrodzenia.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności wnioskodawców, beneficjentów i partnerów.

W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach PO IiŚ 2014-2020.

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,  

- instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,

- podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i  operatorzy telekomunikacyjni.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją PO IiŚ 2014-2020 przysługują następujące prawa:

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
2. prawo ich sprostowania, usunięcia swoich danych i ograniczenia przetwarzania
3. prawo do przenoszenia ich do innych administratorów
4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

VI. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy:
- pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
- pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl

 

Tworzenie stron - Fabryka Stron Internetowych Sp. z o.o. CMS - FSite

© Filharmonia Krakowska 2010

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Filharmonię Krakowską im. Karola Szymanowskiego do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach Filharmonii Krakowskiej i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć. dowiedz się więcej. Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne w Serwisie treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies i im podobnych technologii. Informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z tego Serwisu, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić.Akceptuję